ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716146355 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='q5bfun0nb6bl7tus47jgdc0j37' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='q5bfun0nb6bl7tus47jgdc0j37' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q5bfun0nb6bl7tus47jgdc0j37',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716232755',
	val=',,,20190311215635_1920,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน 20 ทุน วงเงิน 110,000 บาท วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์: 18.jpg
มีอีก 17 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
17.jpg
18.jpg
001.pdf
   [แสดง 18/18 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,567 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน 20 ทุน วงเงิน 110,000 บาท วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน 20 ทุน วงเงิน 110,000 บาท
เมื่อวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการประจำคณะฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อิทธิพล เพชรศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นประธานการจัดหาเงินทุนสนับสนุนนิสิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี มาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางคณะฯ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดประเภททุนฯ 3 ประเภท คือ ประเภททุนขาดแคลน ประเภททุนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับองค์กร และประเภททุนส่งเสริมนิสิตสโมสรนิสิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนิสิตสมัครเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 60 คน โดยแบ่งจำนวนทุนและเงินทุนการศึกษาแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภททุนขาดแคลน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ประเภททุนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับองค์กร จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และประเภททุนส่งเสริมนิสิตสโมสรนิสิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20 ทุน จำนวน 110,000 บาท โดยมีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษา ดังนี้ 

ประเภททุนขาดแคลน 
1. นายชิตพล ศิริกู้มิ่งมงคล
2. นางสาวธิดารัตน์ ทองนุช
3. นางสาวบุษยา ปันยอด
4. นางสาวแพรววนิต เกิดดี
5. นางสาวโซฟีนา นามาตะแม็ง
6. นางสาวอัยซะห์ มะมิง
7. นายซูไฮลี บาเห็ง
8. นายสุทธิพงษ์ งามสง่า
9. นางสาวดวงนภา ทองสีนุ่น
10. นางสาวสุนันทา ทองงาม

ประเภททุนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับองค์กร
1. นายอัษฎาวุธ ไชยวรรณ
2. นายนภดล แซ่อึ้ง
3. นายสุพิพัฒน์ เกษเหมือน
4. นายชนัย แซ่โซ

ประเภททุนส่งเสริมนิสิตสโมสรนิสิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวศรัญญา สุขขี
2. นางสาวจันทกานต์ หมื่นหนู
3. นายสมเกียรติ กลมกลิ้ง
4. นางสาววิชญาพร ณะโส
5. นางสาวนพรัตน์ ชูสงดำ
6. นางสาวอัยมี่ วาแม

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..