ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713521859 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='adhaeu5m6rlp0ujbnbff16ki10' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='adhaeu5m6rlp0ujbnbff16ki10' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='adhaeu5m6rlp0ujbnbff16ki10',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713608259',
	val=',,,20181128175303_2283,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์ "เยาวชนกับการปรับตัวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21" วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561
ชื่อไฟล์: 12.JPG
มีอีก 13 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
   [แสดง 14/14 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 6,102 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์ "เยาวชนกับการปรับตัวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21" วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 19 ก.ค.61 
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์ "เยาวชนกับการปรับตัวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21"


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จัดค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์ “เยาวชนกับการปรับตัวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เยาวชนกับการปรับตัวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21” รวมทั้งกิจกรรมฐานนักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานทางสังคมศาสตร์ (activitybased learning) และกิจกรรมระดมพลังสมอง (Brainstorming) ทางสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์และนิสิตหลักสูตร กศ.บ.(สังคมศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในเครือข่าย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์ 

อนึ่งการจัดค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายเข้าร่วมกว่า 70 คน นับว่าเป็นค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์ที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการปรับตัวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 ต่อไปในอนาคต


ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..