ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716142761 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='iuo3cm23ql4mr7vmkb0akc0751' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='iuo3cm23ql4mr7vmkb0akc0751' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='iuo3cm23ql4mr7vmkb0akc0751',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716229161',
	val=',,,20190814170057_3411,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 27 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/28 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,720 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ 
เมือวันที 1-2 สิงหาคม 25562  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ การแข่งขัน โครงงานทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ ชิงโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภายในงานประกอบ ด้วยกิจกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดย อาจารย์ฐากร สิทธิโชค ประธานสาขาวิชา สังคมศาสตร์ การจัดงานในครังนีได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้กว่า 30 โรงเรียน ทีส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวด ผลการแข่งขันปรากฎว่า โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 2 โรงเรียนพัทลุง และ โรงเรียนปากพนัง ได้รับรางวัลชมเชย ตามลําดับ
ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..