ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713785795 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='o951c3g66348vcigqgp3ahmto1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='o951c3g66348vcigqgp3ahmto1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='o951c3g66348vcigqgp3ahmto1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713872195',
	val=',,,20190814170057_3411,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562