ค้นหา   
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์: 14.JPG
มีอีก 26 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 7/27 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,133 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของทั้งสองฝ่ายอันจะนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ การกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..