ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675530390 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='f74ckl3vot909124p020rn7j20',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675616790',
	val=',,,20121121130426_3728,,'
	
(ข้อมูล)
นายวิเชียน สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วันที่ 10 มกราคม 2554
ชื่อไฟล์: DSC_0013_Page_4.jpg
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
ไม่พบข้อมูล
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,169 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..