ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708470956 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5mjjaadv4q182mro56ll3gftn7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5mjjaadv4q182mro56ll3gftn7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5mjjaadv4q182mro56ll3gftn7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708557356',
	val=',,,20121130095127_3699,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 14
ชื่อไฟล์: Tape14.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape14.flv
Tape14.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,717 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 14
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ความใฝ่ฝันสู่สถาบันอุดมศึกษา เนื้อเรื่องกล่าวถึง ความใฝ่ฝันในการเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน
การขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงพัฒนาศักยภาพในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
เรื่องที่2 รางวัลซีเรต์ ตอนที่1 เนื้อเรื่องกล่าวถึง รางวัลซีไรต์ ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน เป็นรางวัล
ออกเป็น 3 ประเภท คือ นวนิยาย กวีนิพนธ์ และ เรื่องสั้น ผู้เสนอผลงานเข้าประกวด จะต้องตีพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่ม ตีเป็น
ภาษาไทย ไม่เคยได้รับรางวัลอื่นมาก่อน มีการประกวดตั้งแต่ปี 2522-2548 รวมที่ได้รับรางวัล 27 เล่ม
เรื่องที่ 3 พลังงานทดแทน เนื้อเรื่องกล่าวถึง แก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีส่วนผสมระหว่าง เอทานอล กับเบนซิล มีการรณรงค์ให้ใช้
แก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้ และกล่าวถึงความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ และผู้แทนจำหน่าย
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..