ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 20
ชื่อไฟล์: Tape20.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape20.flv
Tape20.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,190 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 20
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 โครงการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นผู้นำสู่ความเป็นนานาชาติ เนื้อเรื่องกล่าวถึง กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัด
โครงการพัฒนานิสิตต้นแบบ ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดู
งานไปใช้เกิดประโยชน์
เรื่องที่2 วัฒนธรรมไตรภาค เนื้อเรื่องกล่าวถึง นิเวศวัฒนธรรมไตรภาค สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มี
จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรม ขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น และต่างถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ภาคด้วยกัน ได้แก่ ภาคที่1 ซึ่งกล่าวถึงด้านศิลปะ ประเพณี ภูมิประเทศของภาคเหนือ ภาคที่2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการกิน การ
ปรุงอาหารของชาวอีสาน ภาคที่3 เป็นการเสนอเรื่องการทางวัฒนธรรม ประเพณีของชาวใต้ ในการจัดกิจกรรมนี้มีการสาธิต การ
แสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมด้วย
เรื่องที่ 3 ไข้หวัดนก เนื้อเรื่องกล่าวถึง โรคไข้หวัดนก เกิดจาก เชื้อ H5N1 มีเชื้อมาจาก เป็ด ไก่ ถ้าติดเชื้อจะทำให้เกิด
อันตรายอาจถึงกับเสียชีวิต
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..