ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 23
ชื่อไฟล์: Tape23.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape23.flv
Tape23.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,331 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 23
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ทางด้านศิลปะในฐานะศิลปาชีพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางด้านศิลปะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
เรื่องที่2 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ในวันศิลปะ พีระศรี เนื้อเรื่องกล่าวถึง การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ในวันศิลปะ
พีระศรี ที่จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่องที่ 3 ภัยหลังน้ำท่วม เนื้อเรื่องกล่าวถึง ภัยที่เกิดจากหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งอาจจะเกิดเชื้อโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น
โรคท้องร่วง โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..