ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696098996 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6kqu9il3sivv9097lt3pfomhr5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6kqu9il3sivv9097lt3pfomhr5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6kqu9il3sivv9097lt3pfomhr5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696185396',
	val=',,,20121130103955_2260,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 24
ชื่อไฟล์: Tape24.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape24.flv
Tape24.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,313 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 24
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า คณะวิชาการศึกษา ที่
จัดตั้งพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 คณะวิชาการศึกษา ได้ยกฐานะเป็นคณะศึกษา ที่มุ่งผลิต
บุคลากรทางการศึกษาที่ความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสาร กศ.บ.การวัดและประเมินทาง
การศึกษา หลักสูตร 5 ปีกศ.บ.คณิตศาสตร์ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ กศ.บ.สังคมศึกษา กศ.บ.ภาษาไทย กศ.บ.วิทยาศาสตร์-
เคมี ศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว กศ.บ.ชีววิทยา กศ.บ.ฟิสิกส์ กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา ศ.บ.สาขาวิชา
การศึกษา ( การศึกษาปฐมวัย การวัดและประเมินทางการศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร์จิตวิทยาการแนะแนว สังคมศึกษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
กศ.ม.การวิจัยและประเมิน กศ.ม.การวัดผลการศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กศ.ม.ภาษาไทย กศ.ม.คณิตศาสตร์ กศ.ม.เคมี กศ.ม.พลศึกษา กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เรื่องที่2 ใต้ร่มพระพุทธศาสนา เนื้อเรื่องกล่าวถึง ชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กวัดที่อาศัยวัดเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่
อบรมบ่มเพาะวิชาความรู้ต่าง ๆ และคอยดูแลปรนนิบัติพระภิกษุ แต่ในปัจจุบันจะไม่ค่อยมี และกลายเป็นเรื่องแปลกที่จะมีเด็กวัด
อาศัยอยู่ในวัด เพระสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่องที่ 3 ความเครียดกับสิ่งที่คุณควรรู้ เนื้อเรื่องกล่าวถึง ความเครียดที่จะทำร้ายชีวิตของคนเรามากขึ้นทุกวัน โดยอาจมี
ปัจจัยของความเครียดหลายอย่าง เช่น จากครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ความเครียดส่งผลให้เกิดคิดที่จะฆ่าตัว
ตายมากขึ้น อาจทำให้เกิดปัญหาสังคม ดังนั้นเราจะต้องการหาวิธีจัดการกับความเครียด โดยหากิจกรรมทำ เพื่อบรรเทา หรือ ไม่
เกิดความเครียดกับตัวเอง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..