ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 26
ชื่อไฟล์: Tape26.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape26.flv
Tape26.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,083 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 26
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะนิติศาสตร์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2547 โดยมี
จุดประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์
เรื่องที่2 ชุมชนกาแฟโบราณ เนื้อเรื่องกล่าวถึง การใช้กาแฟโบราณพันธ์พื้นเมือง ที่ปลูกแซมระหว่างร่องสวนยางพารา
ผลิตโดยกรรมวิธีการคั่วเม็ดกาแฟแบบโบราณ
เรื่องที่ 3 โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ 2548 เนื้อเรื่องกล่าวถึง การจัดโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ลาว เป็น
ต้น
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..