ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696101978 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pqs185omq3nd8eh22qor03ca15' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pqs185omq3nd8eh22qor03ca15' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pqs185omq3nd8eh22qor03ca15',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696188378',
	val=',,,20121130105903_697,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 28
ชื่อไฟล์: Tape28.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape28.flv
Tape28.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,880 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 28
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดสอนหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)ในปี 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ซึ่งเป็นการเปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นแห่งแรก
ในภาคใต้ ส่วนภาควิชาบริหารธุรกิจได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาการบัญชี และสาขาการตลาด ซึ่งเป็น
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2536 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ในระยะที่ผ่านมาอยู่ในความ
รับผิดชอบของ 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจาก
คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร- วิโรฒ ภาคใต้ ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณะพลศึกษา โดยในระยะที่เปิดการเรียนการสอนมีอาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 คน และสาขา
บริหารธุรกิจ 2 คน และได้รับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งวิทยากรจากหน่วยงานราชการและ
เอกชน
เรื่องที่2 คุณขิง เนื้อเรื่องกล่าวถึง สรรพคุณของขิง ซึ่งเป็นพืชสมุนที่มีประโยชน์ ทั้งสรรพคุณทางด้านใช้รักษาโรค และใช้
สำหรับประกอบอาหาร
เรื่องที่ 3 กริชโบราณ เนื้อเรื่องกล่าวถึง กริช ซึ่งเป็นอาวะโบราณของชาวใต้ เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชวา เป็นอาวุธสั้น
มีลักษณะแบบตรง และแบบคด มีการใช้กริชันมากในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา นอกจากใช้เป็นอาวุธแล้วยังใช้เป็นเครื่องประกอบ
เกียรติยศของขุนนาง และเป็นของขลังด้วย
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..