ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 29
ชื่อไฟล์: Tape29.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape29.flv
Tape29.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,292 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 29
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เนื้อเรื่องกล่าวถึง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่ที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลิต
บัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งพาตนเอง มี
ความเป็นผู้นำในทางวิชาการและมีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้สังคม สามารถออกไปประกอบอาชีพของตนเอง และสนองความต้องการ
ทั้งของภาครัฐและสังคม 2. ดำเนินการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาความรู้ใหม่ โดยมีเป้าหมายนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และแก้ไขปัญหาของภาคใต้และของประเทศ ตามลำดับ รวมทั้งคิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และ
เพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ 3. เป็นแหล่งบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม โดยเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ประหยัดและยั่งยืน 4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค โดยเน้นคุณภาพทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ
เรื่องที่2 วิถีชีวิตชาวชุมชนกรือเซะ เนื้อเรื่องกล่าวถึง มัสยิสกรือเซะซึ่งเป็นสถานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนา
อิสลาม สถาปัตยกรรมแห่งนี้มีชุมชนเล็ก ๆ คือ หมู่บ้านกรือเซะ จ.ปัตตานี มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันตามความถนัด และ
แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวกรือเซะในปัจจุบัน
เรื่องที่ 3 กรงนกหัตถกรรมเรืองชื่อ เนื้อเรื่องกล่าวถึง ลักษณะ และกรรมวิธีในการผลิตกรงนก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ กรงนกเขาชวา และกรงนกหัวจุก
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..