ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679777789 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6q1a5c6n16pqmn8mjpkvs5ii77' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6q1a5c6n16pqmn8mjpkvs5ii77' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6q1a5c6n16pqmn8mjpkvs5ii77',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679864189',
	val=',,,20140404092113_2548,,'
	
(ข้อมูล)
คำประสดุดีพระเกียรติคุณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2545 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546
ชื่อไฟล์: ปี45จุฬาภรณ์.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
45.pdf..
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 701 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..