ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675556185 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='k09pk1fq2q89v0agfaeu3tpm21',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675642586',
	val=',,,20140404095916_1119,,'
	
(ข้อมูล)
คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 14 มกราคม 2551
ชื่อไฟล์: ปี49พระพี่นาง.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
49.pdf..
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 685 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..