ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716356585 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hsj8ueidu97pc8u9pma4shmu07' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hsj8ueidu97pc8u9pma4shmu07' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hsj8ueidu97pc8u9pma4shmu07',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716442985',
	val=',,,20170917134652_1428,,'
	
(ข้อมูล)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ชื่อไฟล์: 01.JPG
มีอีก 13 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.JPG
02.JPG
03.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11..JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
   [แสดง 14/14 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,608 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถไปใช้ในการประเมินตนเองได้ รวมถึงการวิเคราะห์และทบทวนโครงร่างองค์กร การวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา และการจัดลำดับความสำคัญ นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx โดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..