ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709520626 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i69p4u7njjm87eg3hjmp80b9b1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i69p4u7njjm87eg3hjmp80b9b1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='i69p4u7njjm87eg3hjmp80b9b1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709607026',
	val=',,,20171031172212_2959,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณพุทธศักราช 2561 ปีที่ 50 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (50th TSU Anniversary) วันที่ 1 สิงหาคม 2560
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
TSU 50 Years.pdf
TSULogo 50 Years.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,501 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณพุทธศักราช 2561 ปีที่ 50 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (50th TSU Anniversary) วันที่ 1 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณพุทธศักราช 2561 ปีที่ 50 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (50th TSU Anniversary)มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง จังหวัดพระนคร ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ณ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพุทธศักราช 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา” และ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้” ตามลำดับ และในปีพุทธศักราช 2539 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยทักษิณ” ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..