ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713005722 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i93s1el2rba39s88du9p704u44' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i93s1el2rba39s88du9p704u44' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='i93s1el2rba39s88du9p704u44',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713092122',
	val=',,,20180702224058_4664,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
ชื่อไฟล์: 06.JPG
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
14.JPG
15.JPG
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,156 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี โดยในปีนี้มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์
ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
4. พระครูสุนทรกิจจานุโยค
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
5. นายเฉลิม เรืองเพ็ง
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรพงค์ เบญจศรี
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย 
8. อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ
บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..