ค้นหา   
(ข้อมูล)
การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อไฟล์:
มีอีก 4 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
04.jpg
faculty of nursing.pdf
   [แสดง 5/5 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,204 ครั้ง
การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 3)  มีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์เป็นส่วนงานวิชาการ ลำดับที่ 13  ต่อมามีการอนุมัติเปลี่ยนชื่อส่วนงานคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เป็น คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560  และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิกความในข้อ (4.1.13) คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์  ของข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความ คณะพยาบาลศาสตร์   และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อทำการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์   โดยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรก ในปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..