ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713472336 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qhahhdfjr9r1he0nnen6v97e23' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qhahhdfjr9r1he0nnen6v97e23' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qhahhdfjr9r1he0nnen6v97e23',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713558736',
	val=',,,20180718183338_607,,'
	
(ข้อมูล)
การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อไฟล์: covet1.png
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
covet1.png
faculty of engineering.pdf
Coverpage.jpg
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,972 ครั้ง
การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  5/2557  วันที่ 18 ตุลาคม 2557 อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557  และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  6/2557 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 35 ง 12 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส่วนงานวิชาการ ลำดับที่ 12 ด้านการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมพลังงาน และระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และในปีการศึกษา 2560 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: บทความ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..