ค้นหา   
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 17 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
   [แสดง 18/18 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,310 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 ก.ย.61 
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11


เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ สืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยโครงการประกวด ประกอบด้วย การเล่านิทานประกอบท่าทาง เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ และสุนทรพจน์ 

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้กว่า 20 โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในแต่ละกิจกรรม ผลการแข่งขันคะแนนรวมปรากฎว่า โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน (อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ) และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์) มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ผลการประกวดรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนตะกั่ว “เสนานุกูล”จังหวัดพังงา
รางวัลชมเชย โรงเรียนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประเภทเล่านิทานประกอบท่าทาง
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา 
รางวัลชมเชย โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

ประเภทอ่านทำนองเสาะ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
รางวัลชมเชย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

กล่าวสุนทรพจน์
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร


ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..