ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709038980 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7s2gq3ca47emr4v120lk5jf8b4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7s2gq3ca47emr4v120lk5jf8b4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7s2gq3ca47emr4v120lk5jf8b4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709125380',
	val=',,,20190304210504_2426,,'
	
(ข้อมูล)
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 วันที 9 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
20.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 14,994 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 วันที 9 ธันวาคม 2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 
เมื่อวันที 9 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ " The 14th IMT-GT International Conference on Mathemetics, Statistics and their Applications (ICMSA 2018) ซึงจัดขึนระหว่างวันที 8-10 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการประยุกต์ อีกทังเป็นการสร้างเครือ ข่ายระหว่างนักวิจัยทังภายในและภายนอก รวมถึงแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัยร่วมกัน  ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..