ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716358035 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ju3l068f2sdpnpodrnokrbc5i5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ju3l068f2sdpnpodrnokrbc5i5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ju3l068f2sdpnpodrnokrbc5i5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716444435',
	val=',,,20190311222150_1273,,'
	
(ข้อมูล)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ นำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย
ชื่อไฟล์: 01.JPG
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,466 ครั้ง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ นำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ นำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ นำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลายวิชาเอกมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2556 จนมาถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 19 ทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- ปี พ.ศ.2556 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก ชีววิทยา สังคมศึกษา และพลศึกษา 
- ปี พ.ศ.2557 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ทุน และสังคมศึกษา 
- ปี พ.ศ.2559 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
- ปี พ.ศ.2560 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 7 คนโดยมีสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา ฟิสิกส์ พลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย 
- ปี พ.ศ.2561 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คนโดยมีสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ทุน 
ซึ่งในขณะนี้มีนิสิตทุนที่จบการศึกษาไปแล้วและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 5 คน และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 14 คน 

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ดำเนินมาเป็นปีที่ 12 หลักในการดำเนินการจะเน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ติดตาม แนะนำ ตรวจสอบประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและครูโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กิจกรรมของโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 2. กิจกรรมพัฒนาครู 3. กิจกรรมพัฒนานักเรียน 4. กิจกรรมพิเศษ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://royalpro.tsu.ac.th
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..