ค้นหา   
(ข้อมูล)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันครูแห่งชาติ สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 8,968 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันครูแห่งชาติ สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันครูแห่งชาติ สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม"(วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมรำลึกพระคุณครู ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการพัฒนาวิชาชีพครูกับอาจารย์อาวุโส ทำให้เกิดความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ฉันท์ครู - ศิษย์ และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู อีกทั้งเพื่อยกย่องอาจารย์ และนิสิตที่ได้รับรางวัลและการยกย่องจากสังคม และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและความภาคภูมิใจให้แก่นิสิตครู 

ภาพ :  ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..