ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713854036 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='igo6fr2usuevq1gos1asi30622' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='igo6fr2usuevq1gos1asi30622' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='igo6fr2usuevq1gos1asi30622',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713940436',
	val=',,,20170125233142_4922,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
ชื่อไฟล์: 03.jpg
มีอีก 33 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: Exif info :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
17.JPG
18.jpg
19.JPG
20.jpg
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
Coverpage.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 14/34 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 38,681 ครั้ง
พิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ขอพระราชทานชื่อหอประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อ “หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับที่ป้ายชื่อดังกล่าวด้วย
โดยอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรตินี้ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ และแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม ๗,๒๐๐ ตารางเมตร สามารถรองรับได้จำนวน ๒,๐๐๐ คน เป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ประโยชน์ทางการศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวทางวิชาการ และใช้รองรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..