ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713491015 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='1p7vrkjvndamobjajj6ekomgq5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='1p7vrkjvndamobjajj6ekomgq5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1p7vrkjvndamobjajj6ekomgq5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713577415',
	val=',,,20170808203659_4232,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 27 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 8/28 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 25,236 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” : Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society" ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม” ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากร และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ กว่า ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ กว่า 362 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..