ค้นหา   
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
ชื่อไฟล์: 16.jpg
มีอีก 30 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 11/31 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 11,053 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์  ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์  กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.นันทน์ ถาวรังกูร  กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..