ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695788543 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='k9sjqr6h4p2ulvruolbi5b7rq6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='k9sjqr6h4p2ulvruolbi5b7rq6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='k9sjqr6h4p2ulvruolbi5b7rq6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695874943',
	val=',,,20190304210504_2426,,'
	
(ข้อมูล)
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 วันที 9 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 22 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
19.jpg
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 3/23 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 14,090 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 วันที 9 ธันวาคม 2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 
เมื่อวันที 9 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ " The 14th IMT-GT International Conference on Mathemetics, Statistics and their Applications (ICMSA 2018) ซึงจัดขึนระหว่างวันที 8-10 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการประยุกต์ อีกทังเป็นการสร้างเครือ ข่ายระหว่างนักวิจัยทังภายในและภายนอก รวมถึงแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัยร่วมกัน  ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..