ค้นหา   
(ข้อมูล)
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 วันที 9 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์: 07.jpg
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 2/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,800 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 วันที 9 ธันวาคม 2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMSA 2018 
เมื่อวันที 9 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ " The 14th IMT-GT International Conference on Mathemetics, Statistics and their Applications (ICMSA 2018) ซึงจัดขึนระหว่างวันที 8-10 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการประยุกต์ อีกทังเป็นการสร้างเครือ ข่ายระหว่างนักวิจัยทังภายในและภายนอก รวมถึงแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัยร่วมกัน  ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..