ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716143001 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pu31ahg2p7olo6cn8m1o0i1fd5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pu31ahg2p7olo6cn8m1o0i1fd5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pu31ahg2p7olo6cn8m1o0i1fd5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716229401',
	val=',,,20170203184320_4013,,'
	
(ข้อมูล)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อไฟล์: 03.1.jpg
มีอีก 10 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.1.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
11.jpg
   [แสดง 11/11 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,126 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลาเมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีแนวคิดสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิม คือ อาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลังแรกของมหาวิทยาลัยที่ได้เริ่มเปิดใช้เมื่อปีการศึกษา 2512 อาคาร 1 นี้เป็นอาคารที่มีพื้นความหลังสั่งสมความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาอย่างยาวนาน กล่าวคือ เป็นอาคารหลักของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานมาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา และได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาจนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามลำดับ เป็นอาคารที่เคยทำหน้าที่สำคัญในด้านการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยและเป็นอาคารเรียนหลังแรกของนิสิต จึงเป็นอาคารที่ชาวมหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนผูกพันธ์ ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า 40 ปี

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลาทดแทนอาคาร 1โดยจัดสร้างบนพื้นที่เดิมของอาคาร 1 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีแนวความคิดนำเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยทักษิณ หรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาจัดสร้าง กล่าวคือ มีหลังคาแบบบลานอ รูปทรงของอาคารจำแนกส่วนของพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 2 ส่วน อาคารส่วนหน้าสูง 6 ชั้น 
มีเป้าหมายให้เป็นพื้นที่รองรับส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัย อาคารส่วนหลังสูง 
9 ชั้น มีเป้าหมายให้เป็นห้องปฏิบัติการของคณะต่าง ๆ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 27,361 ตารางเมตร (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดตารางเมตร) งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างวงเงินทั้งสิ้น 299,097,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท)
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..