ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721612459 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vdeios0os6a0tu7j6sjipuo9m3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vdeios0os6a0tu7j6sjipuo9m3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vdeios0os6a0tu7j6sjipuo9m3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721698859',
	val=',,,20180702214245_4595,,'
	
(ข้อมูล)
องค์การนิสิตจัดกิจกรรมการประกวด Mister & Miss University 2017 และ Beauty Queen University 2017 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ชื่อไฟล์: 07.JPG
มีอีก 24 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/25 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,100 ครั้ง
องค์การนิสิตจัดกิจกรรมการประกวด Mister & Miss University 2017 และ Beauty Queen University 2017 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้จัดกิจกรรมการประกวด “Mister & Miss University 2017 และ Beauty Queen University 2017 ”โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาตัวแทนนิสิตใน 5 คณะ ซึ่งเป็นต้นแบบในการเรียน ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตน ซึ่งผลการประกวดสรุปได้ดังนี้
Mister University 2017 
ลำดับที่ 1 นายบูรฮานูดดีน เจะมะ สาขาวิชา บัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ลำดับที่ 2 นายสันติภาพ ช่วยขาว สาขาวิชา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ลำดับที่ 3 นายเพชร ศีลบุตร คณะนิติศาสตร์
Miss University 2017 
ลำดับที่ 1 นางสาว ณิชชา มหปุญญานนท์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่ 2 นางสาว วีร์สุดา ชีวปภาดา สาขาวิชา ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ 3 นางสาวสุกานดา ธนูศิลป์ คณะนิติศาสตร์
Miss Beauty Queen University 2017 
ลำดับที่ 1 นายศิวัช ทองศิริพันธ์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่ 2 นายกิตติธัช สิทธิสถิตย์ สาขาวิชา ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ 3 นายกฤษดา ดำคำ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..