ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721612301 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='46r311rgdk8g31feffc62a6c85' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='46r311rgdk8g31feffc62a6c85' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='46r311rgdk8g31feffc62a6c85',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721698701',
	val=',,,20190313172126_1002,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีเปิด Innovations Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์: 04.jpg
มีอีก 25 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/26 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,063 ครั้ง
พิธีเปิด Innovations Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา วันที่ 25 ธันวาคม 2561
พิธีเปิด Innovations Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการ GSB Innovation Club By GSB Start up ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แสดงศักยภาพทางความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ในอนาคต โดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็น Mass SME และ National Start up ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และนายโกวิท ธีระกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 ร่วมตัดริบบิ้นเปิด Innovations Club by GSB Startup พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร นิสิต และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน 

โครงการ GSB Innovation Club เป็นโครงการที่ช่วยสร้างเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย แบบครบวงจรผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 
1. กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup โดยจัดตั้ง Co-Working Space ในมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนิสิต เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่สนใจเริ่มธุรกิจ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ในอนาคต อีกทั้ง ส่งเสริมภาพลักษณ์ GSB NEW Century : Digi-Thai Banking “Digital for All Thais” ของธนาคาร 
2. กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ไอเดีย และผลงานที่มีนวัตกรรมออกมา โดยธนาคารจะตั้งโจทย์คำถามผ่าน Facebook : GSB SMEs Startup ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด และให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินผลงาน จากนั้นจึงส่งผลงานชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เข้าชิงรางวัลระดับประเทศ ซึ่งธนาคารจะมอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 130,000 บาททุกเดือน 
3. กิจกรรม Smart Start up Company by GSB Startup สำหรับนักศึกษาที่มีไอเดีย พร้อมผลิตภัณฑ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ธนาคารจะสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งเงินทุนหรือองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ให้นักศึกษานำไปต่อยอดให้เกิดบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 

ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารออมสิน โดยนายโกวิท ธีระกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model 
    - ทีม PHB energy ผลงานพลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต จากคณะวิทยาศาสตร์ กับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Idea to Prototype Pitching : GSB Startup University Model ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 
2. กิจกรรม Smart Start up Company by GSB Startup จัดตั้งธุรกิจเริ่มต้น บริษัท Family Milk นมเพื่อสังคมไทย (นมสมุนไพร) และบริษัท ซิกคอร์ จำกดั (เห็ดถังเช่า) 
3. กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..