ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721615619 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='op9sg9gjkujkdth0908vum3397' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='op9sg9gjkujkdth0908vum3397' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='op9sg9gjkujkdth0908vum3397',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721702019',
	val=',,,20170206224351_3815,,'
	
(ข้อมูล)
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 32 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
001.jpg
002.jpg
003.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/33 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 27,725 ครั้ง
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัย และผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด ในปีงบประมาณ 2559 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ครุวรรณพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร. พจนีย์  ทรัพย์สมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย สุนันท์  อินทนิล  สำนักหอสมุด
4. อาจารย์ ดร.อานอบ  คันฑะชา  คณะวิทยาศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี  คณะวิทยาศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิตา  ตั้นสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม  ตั้นสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์
8. อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์  คณะศึกษาศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร  ชิตวงศ์  คณะนิติศาสตร์
10. นายคำนวณ  นวลสนอง  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
11. นายจรูญ  หยูทอง  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
12. นางสงวน  อินทเสโน  คณะวิทยาศาสตร์
13. นางสุมาลี  สวัสดิรักษา  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
14. นายเลื่อง  อินทมโน  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
15. นายพงศ์  รัตนพงศ์  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..