ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721615647 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='26e8af2qpv228tlg40hjap9g33' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='26e8af2qpv228tlg40hjap9g33' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='26e8af2qpv228tlg40hjap9g33',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721702047',
	val=',,,20181128165659_3012,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Management : NCOM 2018) วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 29.jpg
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,677 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Management : NCOM 2018) วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ก.ค.61 
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Management : NCOM 2018)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Management : NCOM 2018) หัวข้อ “การจัดการความท้าทายในยุค 4.0” (Challenge Management : Bridging to 4.0 Transformation) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มาเป็นองค์ปาฐก หัวข้อ “การจัดการความท้าท้ายในยุค 4.0” การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปสู่การสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ดี อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน และมีจำนวนผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์กว่า 50 ผลงาน นับว่าเป็นเวทีทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0

ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..