ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721618932 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qt436ivpjlhuej7pmchfujd1i6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qt436ivpjlhuej7pmchfujd1i6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qt436ivpjlhuej7pmchfujd1i6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721705332',
	val=',,,20190212215500_289,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีลงนามความร่วมมือเพือพัฒนาระบบ SMART UNIVERSITY 13 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 26 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/27 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 18,749 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือเพือพัฒนาระบบ SMART UNIVERSITY 13 ธันวาคม 2561
พิธีลงนามความร่วมมือเพือพัฒนาระบบ SMART UNIVERSITY 
เมื่อวันที 13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพือพัฒนาระบบ SMART UNIVERSITY ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจน มุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย กับผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 2 ท่าน คือคุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อํานวยการ อาวุโส Corporate Banking 3 Client Coverage 3.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และคุณสมชาย อนันตชัยโสภณ ผู้อํานวยการเขตพืนที, สํานักงานเขตพื้นที่ หาดใหญ่ ภาคเครือข่ายสาขาใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   การก้าวสู่ SMART UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไร้เงินสด CASHLESS SOCIETY โดย วางแผนและบริหารจัดการเพื่อตอบรับการดําเนินชีวิตแบบ SMART UNIVERSITY ในอนาคตให้กับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ด้วยศักยภาพและโครงข่ายด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณสู่การเป็น Smart University มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงิน และการให้ บริการแก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง สําหรับความร่วมมือในการพัฒนาระบบ ”สังคมไร้เงินสด” CASHLESS SOCIETY @ TSU ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ ในการพัฒนาระบบการดําเนินธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับนิสิต คณาจารย์และบุคลากรในการรองรับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการการศึกษาของนิสิต การจัดทํา TSU Application เพื่อรองรับธุรกรรมด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ใหม่ ๆ และใช้ประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มสมรรถนะ ทั้งยังสนับสนุน พื้นที่การเรียนรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการและอํานวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการต่อไปในอนาคต
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..