ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695810281 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5qko0pdn9g1jd012n4jc6jrta7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5qko0pdn9g1jd012n4jc6jrta7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5qko0pdn9g1jd012n4jc6jrta7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695896681',
	val=',,,20190312221011_4736,,'
	
(ข้อมูล)
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอเกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 7-8 มีนาคม 2562
ชื่อไฟล์: 04.jpg
มีอีก 12 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.JPG
12.JPG
13.JPG
001.pdf
   [แสดง 13/13 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,634 ครั้ง
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอเกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 7-8 มีนาคม 2562
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอเกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอเกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเาขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูัเข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำมีผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาตนเองและมีแรงจูงใจที่จะเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..